Tutkimusjulkaisut

Helsingin yliopiston TUHAT-tutkimusprofiili:
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/persons/erja-sandberg(0113929c-1604-4916-b1ec-35bfbdda714e).html

ADHD perheessä : Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus. Sandberg E., 2016. Helsingin yliopisto.(akateeminen väitöskirja)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161374

ADHD in the context of Finnish basic education.
 Honkasilta, J., Sandberg, E., Närhi, V & Jahnukainen, M. 2014. Emotional and Behavioural Difficulties 19, 4. (A1)

Toimintakyvyn arviointi 16-29-vuotiailla NEET-nuorilla. Suositus ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa. Sandberg, E., Löfstedt, J., Rouvinen, J., Jokinen, S., Nordlund-Spiby, R. & Valkeinen, H. (2018). Kuntoutusta kehittämässä 3(2018), Kela.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/250244

Toivon, että minut olisi huomioitu tyttönä, jolla on ongelmia, eikä tyttönä, joka on ongelma – ADHD-oireisten nuorten kokemuksia tukitoimista Suomessa. Sandberg, E. (2018). Nuorten elinolot vuosikirja 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. A1.
www.julkari.fi/handle/10024/137198

Perspectives on Educational Supports: Two Case Studies of Families with School-Aged Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Harju-Luukkainen, H. & Sandberg, E. & Itkonen, T. The Journal of the International Association of Special Education. 1(2018). A1.

Experiences of educational support for mathematical high-ability students in Finland– A Netnography of Parental Perspective. A1 Björklund, C., Harju-Luukkainen, H., Sandberg, E. & Rhinehart, L. (2018).

“Opettajan asenne heijastui suoraan oppilaan koulumenestykseen.” Riittävät ja riittämättömät tukitoimet koulussa ADHD-perheiden näkökulmasta viimeisten vuosien aikana. Sandberg, E. & Harju-Luukkainen, H. NMI-Bulletin 2/2017. A1

ADHD ja vahvuusperusteinen kasvun tukeminen. Sandberg, E. Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat. 2018, 4.

Tukea tarvitsevat nuoret työelämässä. Sandberg, E. Aivoliitto. 2018, 1.

Positiivinen pedagogiikka tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessaSandberg, E. & Vuorinen, K. Erityiskasvatus. 2/2015.

Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin. Sandberg, E. & Vuorinen, K. Adhd. 1/2015.
http://www.adhd-liitto.fi/sites/default/files/adhd1_2015kevyt.pdf

Perheiden kokemuksia koulun tukitoimista 1980-2010 –luvuilla ADHD-oireisilla oppilailla. Sandberg, E. & Susi-Entonen, H. EriKa menetelmätieto. 1/2015.
http://www.peda.net/img/portal/3121208/eerika12015.pdf?cs=1428737319

“Kotioloissa sitä ei haittaa – muualla täytyy hävetä” – tutkimus sisarusten asemasta adhd-perheessä. Sandberg, E. Adhd. 2013,2. http://www.adhd-liitto.fi/sites/default/files/adhd-lehti_2_2013_nettiin.pdf

“Olen kaikkea muuta kuin järkevä aikuinen” – tutkimus ADHD-vanhemmuudesta. Sandberg, E. Adhd. 2013, 4.                                                  http://www.adhd-liitto.fi/sites/default/files/adhd4_2013_nettiin.pdf 

ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä : Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus. Sandberg, E. 2012. Helsingin yliopisto (pro gradu)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37011

Tutkimusperustaiset tietokirjat:

Sandberg, E. & Leskisenoja, E. (2019). Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi. Tietokirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Sandberg, E. (2018). ADHD ja oppimisen tuki – Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Tietokirja. Jyväskylä: PS-kustannus.