Positiivinen pedagogiikka painottaa lasten ja nuorten vahvuuksia

Rakenna minut vahvaksi!

Alla olevalla videolla kerron positiivisen pedagogiikan merkityksestä ihmiseen


Me kaikki haluamme positiivista palautetta ja onnistumisen kokemuksia. Me kaikki haluamme tietää hyvät puolemme. Meidän jokaisen on merkityksellistä tietää omat vahvuusalueemme. Me haluamme käyttää vahvimpia puoliamme osana osaamistamme.


Vahvuuksia on erilaisia. On tiedollisia ja taidollisia vahvuuksia. On myös persoonaan liittyviä luonteenvahvuuksia. Näitä kaikki tarvitaan niin lapsuudessa, nuoruudessa kuin aikuisuudessakin. Jokainen meistä tekee esimerkiksi persoonallamme töitä. Meidän tulee siis tuntea itsemme, jotta voimme hyödyntää potentiaalimme.
Positiivinen kasvatus ja pedagogiikka painottavat yksilön vahvuuksia ja hyvien puolten näkemistä lapsessa, nuoressa tai aikuisessa. Sen tavoitteena on ihmisen onnellisuuteen ja kukoistukseen vievää ja kannattelevaa hyvinvointia – riskien kartoittamisen ja ongelmakeskeisyyden sijaan.


Vahvuusperustainen pedagogiikka pohjaa positiiviseen psykologiaan, joka taasen kuuluu persoonallisuuspsykologian osa-alueeseen. Positiivisessa pedagogiikassa tarkastellaan siis ihmisen persoonaa ja kehitetään ja tullaan tietoisemmaksi itsemme eri puolista. Teoreettisena lähtökohtana tieteenalalla on keskittää näkökulma siihen mikä toimii.

Vahvuusperustainen ajattelutapa sopii toki meille kaikille, mutta erityisen tärkeätä se on tukea tarvitseville ihmisille; lapsille, nuorille ja aikuisille.  Usein he kuulevat paljon sellaisista asioista, mitkä ovat heille hankalia tai joita he eivät osaa. Nyt vaihdetaan näkökulmaa, koska meissä kaikissa on vahvoja puolia!
Tukea tarvitsevista oppilaista on perinteisesti erityispedagogisten mallien mukaan lähdetty negatiivissävytteisesti etsimään heikkouksia, sitä mikä oppilaassa on vikana, mitä pitää tukea, korjata tai parantaa. Esimerkiksi erityisopettajan oppimisvaikeustesteillä löytyy heikkoudet, mutta ei vahvuuksia. Näiden rinnalla on tärkeätä huomata henkilön vahvuudet, hyvät puolet, joiden avulla voidaan loistaa – ja saada osaamistamme paremmin käyttöön ja julki.


Vahvuusperustaiseen kasvatukseen ja opetukseen kuuluu:

  • Hyvien asioiden huomaaminen (micro moments)
  • Myönteisten asioiden sanoittaminen
  • Tietoisesti hyvään keskittyminen
  • Vahvuuskieli (termit tulee opettaa ja kielen käyttöä harjoitella jo lapsesta alkaen, esim. sinnikkyys tai resilienssi)
  • Tulevaisuuteen suuntautuminen
  • Innostaminen, kannustaminen, tsemppaaminen
  • Vahva itsetunto, positiivinen minäkuva
  • Usko itseen myös pidemmällä ajanjaksolla, hyvinvointi!

Lisää vahvuusperustaista asiaa:
Täältä voit lukea ADHD:sta ja positiivisesta pedagogiikasta.
Blogikirjoitukseni käyttämästäni vahvuuspedagogiikasta toisella asteella.
Blogikirjoitukseni vahvuuksien huomioinnista vankilaopetuksessa.
Uusi positiiviseen pedagogiikkaan pohjaava tietokirjamme ja koulutus kaikille nuorten kanssa toimijoille.