Koulutukset ja konsultoinnit

Pidän paljon kiitosta saaneita, monenlaisia tohtoritasoisia, mutta hyvin käytännönläheisiä koulutuksia kaikille kasvatuksen ja koulutuksen tahoille koko Suomen alueella. Olen ollut itse kaikilla kasvatuksen ja koulutuksen asteilla töissä, joten saan ihanteellisesti yhdisteltyä mm. tutkijan, opettajankouluttajan ja erityisopettajan näkökulmaa koulutuksissani.

Koulutus voidaan räätälöidä halutessanne luentokoulutuksena, työpajakoulutuksena tai näiden yhdistelminä. Käyn myös paljon pitämässä erilaisia alustuksia tai puheenvuoroja hankkeiden ja projektien erilaisissa tilaisuuksissa laajalle kuulijakunnalle.

Kohderyhminä ovat esimerkiksi:
• varhaiskasvatus ja esiopetus
• perusopetus
• toinen aste: ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
• korkeakoulutus
• vapaa sivistystyö

Koulutan myös paljon sosiaali- ja terveysalan toimijoita ja esimiehiä. Esimerkiksi sosiaalitoimi, nuorisotoimi, vammaispalvelu sekä lastensuojelu ovat soveltuvia kohderyhmiä. Myös erilaiset kasvatuksen ja koulutuksen järjestöt sekä erilaiset potilasjärjestöt soveltuvat koulutuksiini hyvin.

Koulutan myös monenlaisissa organisaatioissa ja yrityksissä niin tiimejä, osastoja kuin johtoakin. Työnohjaan ja mentoroin myös työyhteisöjä ja opiskelijoita.

Ollaan yhteydessä

Erja Sandberg
050 564 6063
[email protected]

Esimerkkejä suosituista koulutusaiheistani

• Rakennetaan jokainen lapsi vahvaksi!
• Rakennetaan jokainen nuori vahvaksi!
• Vahvuusperustainen erityispedagogiikka
• Pedagoginen tuki etäopetuksessa
• Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
• Pedagoginen tuki perusopetuksessa
• Pedagoginen tuki toisella asteella
• Varhainen tuen tarpeen tunnistaminen ja tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
• ADHD, tarkkaamattomien sekä levottomien lasten ja nuorten tukitoimet
• Oppimisvaikeudet (esimerkiksi kielelliset pulmat, lukivaikeudet, matemaattiset oppimisvaikeudet, hahmottamisen pulmat, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat)
• Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen alakoulussa
• Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen yläkoulussa
• Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen toisella asteella
• Haastavan käyttäytymisen avuksi ratkaisukeskeiset menetelmät
• Positiivinen pedagogiikka – Vahvuusajattelulla syrjäytymistä vastaan?
• Positiivinen pedagogiikka ammatillisena työotteena
• Positiivinen psykologia työyhteisössä osana hyvinvointia
• Pedagogiset tukitoimet perusopetuksessa
• Miten luokanopetaja/aineenopettaja voi tukea oppilaita?
• Erityinen tuki lukiossa
• Luomassa pedagogista turvallisuutta
• Työyhteisön hyvinvointi
• Myönteisyys ja ratkaisukeskeisyys ammatillisena työotteena
• Positiivinen psykologia ja pedagogiikka opiskelumotivaation herättäjänä

• Oppilaiden ja opiskelijoiden vahvuusperustaiset tukitoimet lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa
• – kaikilla koulutusasteilla (erityispedagogiikan ja positiivisen pedagogiikan
näkökulmia tukitoimiin)
• – kohdennetusti varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, alakouluun, yläkouluun, lukioon tai ammatilliseen koulutukseen
• Arvioinnin eriyttäminen
• Tietoa ja menetelmiä haastaviin opetustilanteisiin
• Koulukiusaamisen ehkäiseminen ja koulukiusaamiseen puuttuminen
• Koulutuksen nivelvaiheiden järjestäminen ja tukeminen (etenkin perusopetuksesta toiselle asteelle)
• Tukea tarvitseva nuori perusopetuksesta toiselle asteelle
• Vahvuusperustaiset tukitoimet lukiossa
• Oppimisen tuki lukiossa
• Miten tukea nuorta ammatillisissa opinnoissa
• Miten tukea nuorta alkavalla työuralla
• Vahvuusperustaisen tuen merkitys nuoruudesta aikuisuuteen
• Lukio-opiskelijoille toimivia opiskelustrategioita ja tukea omaan oppimiseen (nuorille suunnattu esitys)
• Oppimaan oppiminen
• Miten motivoida oppijoita?
• Positiivinen psykologia ja positiivinen pedagogiikka
• Tukea tarvitsevien henkilöiden (ja perheiden) palvelut sekä palvelujärjestelmät
• Vahvuuksien hyödyntäminen työelämässä
• Vahvuusperustainen johtajuus

Kirjat

Pedagoginen tuki​ varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatus ja esiopetus tarjoavat hyvän maaperän varhaiseen tuen tarpeen kartoittamiseen ja lapsen taitojen kehittämiseen. Tämän käsikirjan avulla voit tunnistaa lapsen arkeen ja uuden oppimiseen liittyvät vaikeudet sekä ohjata lasta kohti myönteistä kehitystä.

Pedagoginen tuki​ perusopetuksessa ja toisella asteella​

Joustavasti ja pitkäjänteisesti tuettu oppimispolku on tärkeää jokaiselle lapselle ja nuorelle. Tämä käsikirja tarjoaa käytännönläheistä apua yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimiviin ratkaisuihin.

ADHD ja oppimisen tuki

Lapsella tai nuorella ilmenevät tarkkaavuuden pulmat, levottomuus ja impulsiivisuus haittaavat usein merkittävästi oppimista ja toisten kanssa toimimista. Tällöin hän saa herkästi myös negatiivista palautetta, ja hänen vahvuutensa unohtuvat. Teos lisää ymmärrystä lapsista ja nuorista, joilla on ADHD, ja antaa välineitä yksilölliseen tukemiseen.

Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi

Teoksessa esitellään viisi vahvuuden polkua, jotka paitsi parantavat nuorten hyvinvointia myös edistävät heidän oppimistaan. Kuhunkin polkuun liittyy runsaasti käytännönläheisiä harjoituksia, joiden avulla nuoret voivat vahvistaa osaamistaan, lujittaa ihmissuhteitaan, hyödyntää luonteenvahvuuksiaan, edistää itseluottamustaan sekä kasvattaa myötätunnon ja empatian taitojaan.